Algemene informatie

Lidmaatschap beëindigen

Het beëindigen van het lidmaatschap is geregeld in de statuten van de vereniging:

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het desbetreffende kwartaal. Voor selectieleden geldt een afwijkende periode zoals nader omschreven in het huishoudelijk reglement.

Opzegging geschiedt door een schriftelijke kennisgeving, die één maand voor afloop van het desbetreffende tijdvak, in het bezit moet zijn van de vereniging. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende tijdvak, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. 

Onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging is voor een lid voorts mogelijk binnen een maand nadat een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie aan hem is medegedeeld.

Aanvullende gegevens